Müşteri Hizmetleri: [0224] 224 1820

Kişisel Verilerin Korunması

Onlarca kullanıcı yanılıyor olamaz. Alan adı ve Hosting Hizmetlerinde %100 Memnuniyet.

Kişisel Verilerin Korunması


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Yeşil Beyaz Web Tasarımı ve Programlama Bilgisayar Donanımı İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Yeşil Beyaz”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.


1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu: Yeşil Beyaz Web Tasarımı ve Programlama Bilgisayar Donanımı İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Dumlupınar Mah. Bilgi 500 Sok. No:12/14 16370 Nilüfer Bursa


2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

- Online satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi,
- Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi,
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
- İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Satış süreçlerinin yürütülmesi,
- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.


3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kişisel veriler;
- İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim şirketlerine, mali müşavirlere,
- Hukuk bürolarına,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.


4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları aracılığı ile açık rızanız ya da Kanun’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Yeşil Beyaz’ın ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.


5.İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Yeşil Beyaz’ın yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.İletişim Bilgileri
  • Dumlupınar Mah. Bilgi Sok. Bersoy2 Apt. No:12 D.14 16370 Nilüfer BURSA
  • Telefon: [0224] 224 18 20
  • E-mail: bilgi@yesilbeyaz.com.tr
Tamamen Güvendesiniz
Güvenlik sertifikasını doğrulamak için tıklayın.
Yeşibeyaz Web Tasarımı ve Programlama Bilgisayar Donanımı İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kişisel Verilerin Korunması   Hizmet Sözleşmesi   Gizlilik Politikası   Kötü Kullanım Bildir
Copyright © 2024 - Yeşilbeyaz® markası tescillidir. - Site metaryellerini kopyalamak yada kullanmak yasaktır.